Privacy & cookiebeleid

Privacy & cookiebeleid

Privacybeleid

1. Algemeen

Bij Els & the Artists vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe
wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.elsandtheartists.be. Els & the Artists wil haar
klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van
dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Indien u na het lezen van deze
overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of websites kunt u ons
steeds contacteren.

Els & the Artists nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen en eventuele
andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle
bezoekers van de Els & the Artists website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening
Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet
Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen
hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Els & the Artists streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens
wanneer Els & the Artists uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Els & the Artists
u graag
door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
[https://www.privacycommission.be/nl].

3. Welke gegevens verzamelen wij?

Van elke gebruiker van de website verzamelen wij (elektronische identificatie)gegevens verkregen uit cookies
of daarmee vergelijkbare technieken, zoals maar niet beperkt tot: het IP-adres, browsertype, de bezochte
webpagina, inloggegevens van mobiel apparaat.

De gebruiker van de website kan ons op verschillende manieren contacteren: via een contactformulier, per
e-mail, telefonisch, via externe apps of Facebook Messenger. De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook
afhankelijk van de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

4. Doeleinden

Els & the Artists verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te
garanderen. Deze informatie kan door Els & the Artists gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële
aard. Analytische gegevens verkregen op de websites elsandtheartists.be worden automatisch geanonimiseerd en kan
Els & the Artists niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om
onze website te optimaliseren indien nodig. Els & the Artists verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie
wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod
van de site verder op punt te stellen.

Els & the Artists verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden
verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
 • Wanneer Els & the Artists daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het
  geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraud of het beheren van interne
  administratie, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren
  van de privacy van de betrokkene.

Els & the Artists bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn
verzameld of worden verwerkt.

Belangrijk om weten is dat u uw toestemming eenvoudig kan intrekken door ons te contacteren.

5. Beveiliging van uw gegevens

Els & the Artists streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en
organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant
persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

elsandtheartists.be vermeldt soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van gesponsorde events)
waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees
aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Els & the Artists is niet verantwoordelijk voor de
inhoud en het privacybeleid van de websites waarnaar via een link wordt doorverwezen vanaf onze website.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

Els & the Artists verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming
van de betrokken partij.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij
onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geslecteerd. Zo maakt Els & the Artists onder meer
gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van
SSL-certificaten, aanbieders van marketing automatisatie, aanbieders CRM-systemen. Voor meer informatie over
onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 8.

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van
Els & the Artists, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 8 van deze
Privacy Policy. Els & the Artists zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan
dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1)
maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen,
dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van
de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de
gegevens vermeld onder punt 8 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van
Els & the Artists. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Els & the Artists de verwerking van die persoonsgegevens
tenzij Els & the Artists dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw
belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze
persoonsgegevens te verkrijgen.

U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten
verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u ons contacteren.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen
indien en in zoverre:

 1. de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn
  voor de verwerking door Els & the Artists;
 4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Els & the Artists
  rust.

Els & the Artists zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij
gedeeltelijke verwijdering zal Els & the Artists eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden
voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden
worden door E&A. Els & the Artists kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om
wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is
Els & the Artists bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van Els & the Artists de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een
  periode die Els & the Artists in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in
  de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. Els & the Artists heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze
  nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de
  gerechtvaardigde gronden van Els & the Artists zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door E&A.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii)
verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene
het recht om deze gegevens van Els & the Artists te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare
vorm, alsook om Els & the Artists te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij,
indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

8. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden
aan:

Els
Attn: Els & the Artists Data Protection
9000 Gent, Belgium
e-mail: els.moens@telenet.be

Cookiesbeleid

Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op alle websites en apps van Els & the Artists,
9000 Gent.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel
worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de
handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en
levensduur.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Els & the Artists gebruikt cookies om:

 • het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen;
 • de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen door de website te navigeren en de
functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet
optimaal werken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden
of om uw surfgeschiedenis te onthouden.

Prestatiecookies verzamelen informatie over uw surfgedrag op onze websites, bijvoorbeeld welke pagina’s u
vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen we onze websites optimaliseren en de navigatie
verbeteren. We gebruiken deze cookies ook om bij te houden of u via een van onze partners bent doorgestuurd
naar onze website, of u tijdens uw bezoek een product of dienst hebt gekocht of gebruikt en om welke
producten of diensten het daarbij ging. Met deze cookies wordt geen informatie verzameld waarmee uw
identiteit kan worden achterhaald. Alle informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt bewaard in de
vorm van anonieme totaalstatistieken. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van
anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken – Hoe Google
gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt, http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/).

Functionele cookies onthouden bepaalde keuzes en veranderingen die u op de site maakt (zoals bijvoorbeeld uw
taalvoorkeur) zodat u een verbeterde, meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. De informatie die deze
cookies verzamelen wordt anoniem bewaard.
Advertising cookies zorgen ervoor dat een website
gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. Onze website gebruikt o.m. Double-click (verzamelt
gegevens over het bekijken van pagina’s en advertenties, en kan een gebruikersprofiel opstellen. Dit gebeurt
in principe anoniem tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt via zijn Google-account), Facebook Conversion
Pixel (registreert bezoekersgedrag na het bekijken van een advertentie in Facebook. Deze informatie wordt
toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker).

Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. Onze
website gebruikt o.m. Double-click (verzamelt gegevens over het bekijken van pagina’s en advertenties, en
kan een gebruikersprofiel opstellen. Dit gebeurt in principe anoniem tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt
via zijn Google-account), Facebook Conversion Pixel (registreert bezoekersgedrag na het bekijken van een
advertentie in Facebook. Deze informatie wordt toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker).

Hoe kan u uw cookies beheren?

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt
vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw
browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser of via de volgende links:

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw
cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Meer informatie over het beheren van cookies kan u vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Daarnaast kan u op volgende sites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen:
http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.

We maken ook gebruik van web beacons (of clear gifs) in combinatie met cookies. Een web beacon is een kleine
grafische afbeelding (normaal gezien 1 pixel x 1 pixel) in een mail of website waardoor het gedrag van
gebruikers van een website kan worden geanalyseerd.

Nieuwsbrief